ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ RMN ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ

Read more